Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rymań

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Emilian Wiśniewski

Emilian Wiśniewski

Radny

Okręg: 7, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 03.05.2020

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-06-16 12:08:45 w sprawie zmiany porządku obrad XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:27:31 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Rymań XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:29:25 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:30:47 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:32:07 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:33:31 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:35:02 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rymań XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:38:27 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rymań. XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-07-27 12:53:05 w sprawie zmian budżetu na 2020 r. XVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-07-27 12:36:55 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Rymań XVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-07-27 12:39:44 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymań na rok szkolny 2020/2021 XVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-07-27 12:41:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Rymań XVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-07-27 12:42:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Gorawino XVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-07-27 12:43:51 Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody XVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-07-27 12:51:59 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020-2026 XVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-07-27 13:09:23 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania XVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-07-27 13:12:14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2019 rok XVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-07-27 13:17:03 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 XVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-09-22 13:18:18 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. XVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-09-22 13:19:12 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. XVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-09-22 13:20:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu. XVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-09-22 13:21:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Skrzydłowie. XVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-09-22 13:23:18 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. XVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-09-22 13:26:20 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2020. XVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-09-22 13:27:19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020-2026. XVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-09-22 13:28:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 r. XVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:23:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Gorawino XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:24:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:25:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Skrzydłowie XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:26:57 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:28:12 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:30:36 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020-2026 XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:31:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 r. XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:34:59 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rymań XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:38:37 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rymań XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:41:02 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:43:27 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:48:13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na terenie gminy Rymań XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:50:05 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 13:49:47 w sprawie zmiany porządku obrad XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 12:56:39 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020r. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 12:58:45 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 13:00:42 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 13:04:59 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 13:06:32 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 13:16:10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. na lata 2021-2027. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 13:20:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 r. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-12-21 13:48:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. XX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-12-21 14:03:50 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Rymań XX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-12-21 14:06:18 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej XX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-12-21 14:07:35 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań XX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-12-21 14:10:22 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2021 - 2028 XX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-12-21 14:19:43 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2021 XX Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:02:16 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Dębicy. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:07:30 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:08:54 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:10:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Starnin. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:11:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Gorawino i Starnin. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:14:16 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:15:58 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2021 roku. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:20:53 Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 13:38:09 w sprawie zmiany porządku obrad XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 14:52:14 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 14:54:10 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 14:55:47 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Rymań XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 14:57:28 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Dębicy XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 15:00:10 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 15:12:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2028 XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 15:15:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 15:18:55 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rymań XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-06-15 13:35:12 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rymań do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji XXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2021-06-15 13:37:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2028 XXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2021-06-15 13:39:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 r. XXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2021-06-15 13:40:49 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 13:38:41 w sprawie zmiany porządku obrad XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 13:53:00 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Rymań w 2021r . XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 13:54:52 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 13:56:27 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymań na rok szkolny 2021/2022. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 13:57:44 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymań od 1 września 2021 roku. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:00:34 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymań. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:03:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:05:06 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego we wsi Bukowo. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:06:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:08:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Rymań. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:09:24 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:14:09 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:16:20 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2020 rok. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:19:33 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-10-28 14:12:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rymań na lata 2022 – 2024. XXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-10-28 14:15:05 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu. XXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-10-28 14:17:29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022r. XXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-10-28 14:19:15 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu. XXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-10-28 14:21:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2030. XXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-10-28 14:25:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r. XXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-11-25 14:25:30 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok XXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-11-25 14:27:51 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej XXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-11-25 14:28:53 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań XXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-11-25 14:31:48 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok XXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-11-25 14:33:26 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Rymań XXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-11-25 14:34:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości XXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-11-25 14:36:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Dębica nr 15. XXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-11-25 14:37:45 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rymań XXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-11-25 14:42:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2030 XXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-11-25 14:43:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r. XXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:30:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Drozdowo XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:32:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Dębica XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:33:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rzesznikowo XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:34:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:36:15 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Dębica nr 15 XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:38:54 Podjęcie w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:41:13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2022 roku XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:43:42 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:45:17 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022-2025 XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:47:24 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rymań XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:49:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 r. XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:50:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2022 - 2030 XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:53:03 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymań XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:54:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 14:28:05 w sprawie zmiany porządku obrad XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-04-21 13:50:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 r. XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2022-04-21 13:52:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2022 - 2030 XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2022-04-21 13:57:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rymań w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" w okresie programowania 2021 – 2027 XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 12:31:18 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 12:33:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Drozdowo nr 9A i 9 B XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 12:34:27 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Dębicy XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 12:36:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 12:38:04 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 12:39:56 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Rymań XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 12:42:15 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymań na rok szkolny 2022/2023 XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 12:44:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 12:47:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022r XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 12:48:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2022-2030 XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 13:07:29 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 13:12:04 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 13:15:24 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:00:16 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rymań do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:01:48 Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych. XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:03:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Dębica. XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:06:13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:12:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 r. XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:13:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2022 - 2030 XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:15:59 Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymań. XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 13:47:58 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 13:50:05 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 13:52:26 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 13:54:32 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 13:55:59 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 14:01:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 r. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 14:02:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2022 - 2030. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 14:04:41 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 14:07:33 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 14:09:40 Podjęcie uchwały w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 14:11:13 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rymań za I półrocze. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-12-05 14:52:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 r. XXXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2022-12-05 14:53:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2022 – 2030 XXXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2022-12-19 13:50:01 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . XXXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-12-19 14:00:51 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2023. XXXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-12-19 14:02:11 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2023-2030. XXXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-03-16 13:35:30 w sprawie zmiany porządku obrad XXXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-03-16 13:53:31 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2023 roku XXXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-03-16 13:55:59 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XXXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-03-16 14:00:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 r. XXXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-03-16 14:01:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2023-2030 XXXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-03-16 14:04:53 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań XXXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-05-22 13:57:52 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Drozdowie XXXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-05-22 13:59:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Rymań, przy ul. Koszalińskiej 28 XXXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-05-22 14:01:03 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Starninie XXXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-05-22 14:02:15 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Dębicy XXXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-05-22 14:03:25 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Gorawinie XXXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-05-22 14:04:39 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Starninie XXXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-05-22 14:08:25 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2030 XXXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-05-22 14:12:36 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością XXXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-05-22 14:14:40 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej XXXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-05-22 14:16:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązania związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) XXXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-05-22 14:19:21 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Rymań XXXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-05-22 14:26:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 r. XXXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-05-22 14:27:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2023-2030 XXXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-05-22 14:28:44 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie XXXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-06-22 12:50:19 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rymaniu. XXXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-06-22 12:55:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 r. XXXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-06-22 12:56:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2023-2030. XXXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-06-22 13:09:30 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania. XXXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-06-22 13:14:43 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2022 rok. XXXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-06-22 13:19:02 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. XXXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-07-28 12:22:40 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. XXXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2023-07-28 12:31:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 r. XXXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2023-07-28 12:32:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2023-2030. XXXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2023-10-05 14:20:50 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których gminą właściwą jest Gmina Rymań XLI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-10-05 14:22:37 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań. XLI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-10-05 14:24:15 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Drozdowie. XLI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-10-05 14:25:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Drozdowo nr 9 A. XLI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-10-05 14:31:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 r. XLI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-11-23 14:14:20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. XLII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-11-23 14:16:03 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań. XLII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-11-23 14:18:25 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. XLII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-11-23 14:20:34 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. XLII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-11-23 14:26:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 r. XLII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-11-23 14:32:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2023-2030. XLII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-11-23 14:33:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. XLII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-11-23 14:35:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań. XLII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-11-23 14:37:46 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. XLII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-11-23 14:43:46 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rymań. XLII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-11-23 13:52:46 w sprawie zmiany porządku obrad XLII Sesja Rady Gminy Rymań za