Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rymań

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Hubert Cienkusz

Hubert Cienkusz

Radny

Okręg: 7, zdobyte głosy: -

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Rymań I Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-21 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-21 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Rymań I Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-21 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Rymań I Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-21 nad uchwałą w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rymań I Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rymań II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rymań II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rymań II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rymań II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rymań II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rymań II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:15:22 w sprawie zmiany porządku obrad III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:32:29 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:35:06 podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:37:28 podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:40:01 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Dębica III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:41:24 podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie Gminy Rymań III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:49:08 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026 III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 14:14:32 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2019 III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:45:34 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2018 rok III Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:16:56 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:18:50 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Rymań na lata 2019-2023 IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:21:34 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rymań na lata 2019-2027 IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:22:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w obrębie ewidencyjnym Rzesznikowo IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:23:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w obrębie ewidencyjnym Rymań IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:25:21 Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanych położonych na terenie gminy Rymań IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:26:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Skrzydłowie IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:27:36 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Dębicy na okres 29 lat IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:28:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Dębica IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:29:41 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:30:24 Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:31:22 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:32:44 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Rymaniu IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:35:01 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Dębicy IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:35:58 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Starninie IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:37:02 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Drozdowie IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:39:31 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Drozdowie IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:40:26 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Starninie IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:44:26 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2019 roku IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:45:28 Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy oraz stałych komisji Rady Gminy na 2019 rok IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:35:13 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Rymaniu V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:36:57 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Dębicy V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:38:20 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Starninie V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:40:42 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Drozdowie V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:42:27 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Drozdowie V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:44:27 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Starninie V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:45:50 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:48:26 Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:50:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:52:27 Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:53:43 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:59:24 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026 V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 15:00:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 r V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 15:04:42 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 15:07:00 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 15:08:33 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:00:50 w sprawie zmiany porządku obrad V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 15:10:53 Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Rymań V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 15:12:28 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 15:13:30 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:07:40 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Rymań VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:09:03 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:10:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:12:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:17:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:21:54 Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:23:11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymań od 1 września 2019 roku VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:24:24 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026 VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:26:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 r. VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:37:23 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:39:48 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2018 rok VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:42:04 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-09-19 13:29:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata. VIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-09-19 13:32:08 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rymań nieruchomości położonej w Gorawinie. VIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-09-19 13:33:06 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań związanych z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań. VIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-09-19 13:36:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026. VIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-09-19 13:37:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019r. VIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-09-19 13:40:27 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. VIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:09:18 Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:11:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Leszczyn IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:12:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:14:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Skrzydłowie IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:15:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:17:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:18:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:21:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:22:57 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:24:17 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:25:21 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:28:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019r IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:30:23 Podjęcie uchwały akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:31:56 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020r IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:33:31 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 13:41:11 w sprawie zmiany porządku obrad X Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 14:39:33 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok X Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 14:41:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Rymań a Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno X Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 14:43:45 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymań na rok szkolny 2019/2020 X Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 14:45:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019r X Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 14:46:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości X Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 14:48:12 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań X Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 14:49:42 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi X Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 14:51:11 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej X Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 14:54:09 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020 - 2026 X Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 15:02:46 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2020 X Sesja Rady Gminy Rymań za