Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rymań

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Wiesław Biernacki

Wiesław Biernacki

Radny

Okręg: 11, zdobyte głosy: -

Status: powołany - 21.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Rewizyjna stała NR II/3/18 członek
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej stała Nr II/8/18 wiceprzewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Rymań I Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-21 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-21 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Rymań I Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-21 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Rymań I Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-21 nad uchwałą w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rymań I Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rymań II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rymań II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rymań II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rymań II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rymań II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rymań II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:15:22 w sprawie zmiany porządku obrad III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:32:29 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:35:06 podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:37:28 podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:40:01 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Dębica III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:41:24 podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie Gminy Rymań III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:49:08 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026 III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 14:14:32 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2019 III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:45:34 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2018 rok III Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:16:56 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:18:50 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Rymań na lata 2019-2023 IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:21:34 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rymań na lata 2019-2027 IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:22:44 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w obrębie ewidencyjnym Rzesznikowo IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:23:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w obrębie ewidencyjnym Rymań IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:25:21 Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanych położonych na terenie gminy Rymań IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:26:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Skrzydłowie IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:27:36 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Dębicy na okres 29 lat IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:28:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Dębica IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:29:41 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:30:24 Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:31:22 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:32:44 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Rymaniu IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:35:01 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Dębicy IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:35:58 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Starninie IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:37:02 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Drozdowie IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:39:31 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Drozdowie IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:40:26 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Starninie IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:44:26 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2019 roku IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-02-14 14:45:28 Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy oraz stałych komisji Rady Gminy na 2019 rok IV Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:07:40 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Rymań VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:09:03 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:10:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:12:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:17:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:21:54 Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:23:11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymań od 1 września 2019 roku VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:24:24 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026 VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:26:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 r. VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:37:23 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:39:48 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2018 rok VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-06-26 14:42:04 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 VI Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-09-19 13:29:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata. VIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-09-19 13:32:08 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rymań nieruchomości położonej w Gorawinie. VIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-09-19 13:33:06 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań związanych z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań. VIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-09-19 13:36:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026. VIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-09-19 13:37:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019r. VIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-09-19 13:40:27 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. VIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:09:18 Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:11:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Leszczyn IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:12:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:14:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Skrzydłowie IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:15:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:17:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:18:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:21:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:22:57 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:24:17 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:25:21 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:28:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019r IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:30:23 Podjęcie uchwały akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:31:56 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020r IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:33:31 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 13:41:11 w sprawie zmiany porządku obrad X Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 14:39:33 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok X Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 14:41:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Rymań a Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno X Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 14:43:45 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymań na rok szkolny 2019/2020 X Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 14:45:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019r X Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 14:46:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości X Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 14:48:12 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań X Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 14:49:42 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi X Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 14:51:11 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej X Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 14:54:09 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020 - 2026 X Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-12-20 15:02:46 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2020 X Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-03-12 13:54:09 w sprawie zmiany porządku obrad XIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-03-12 14:17:54 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki XIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-03-12 14:20:09 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2020 roku XIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-03-12 14:22:48 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020 - 2026 XIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-03-12 14:23:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 r. XIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-03-12 14:28:17 Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec działań podejmowanych przez prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu XIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-04-10 14:15:52 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020 - 2026. XIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:08:45 w sprawie zmiany porządku obrad XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:27:31 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Rymań XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:29:25 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:30:47 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:32:07 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:33:31 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:35:02 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rymań XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:38:27 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rymań. XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-07-27 12:53:05 w sprawie zmian budżetu na 2020 r. XVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-07-27 12:36:55 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Rymań XVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-07-27 12:39:44 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymań na rok szkolny 2020/2021 XVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-07-27 12:41:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Rymań XVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-07-27 12:42:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Gorawino XVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-07-27 12:43:51 Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody XVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-07-27 12:51:59 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020-2026 XVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-07-27 13:09:23 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania XVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-07-27 13:12:14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2019 rok XVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-07-27 13:17:03 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 XVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:23:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Gorawino XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:24:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:25:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Skrzydłowie XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:26:57 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:28:12 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:30:36 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020-2026 XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:31:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 r. XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:34:59 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rymań XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:38:37 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rymań XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:41:02 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:43:27 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:48:13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na terenie gminy Rymań XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:50:05 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 13:49:47 w sprawie zmiany porządku obrad XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 12:56:39 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020r. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 12:58:45 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 13:00:42 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 13:04:59 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 13:06:32 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 13:16:10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. na lata 2021-2027. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 13:20:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 r. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-12-21 13:48:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. XX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-12-21 14:03:50 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Rymań XX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-12-21 14:06:18 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej XX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-12-21 14:07:35 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań XX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-12-21 14:10:22 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2021 - 2028 XX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-12-21 14:19:43 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2021 XX Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:02:16 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Dębicy. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:07:30 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:08:54 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:10:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Starnin. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:11:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Gorawino i Starnin. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:14:16 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:15:58 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2021 roku. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:20:53 Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 13:38:09 w sprawie zmiany porządku obrad XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 14:52:14 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 14:54:10 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 14:55:47 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Rymań XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 14:57:28 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Dębicy XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 15:00:10 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 15:12:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2028 XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 15:15:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 15:18:55 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rymań XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-06-15 13:35:12 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rymań do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji XXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2021-06-15 13:37:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2028 XXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2021-06-15 13:39:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 r. XXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2021-06-15 13:40:49 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 13:38:41 w sprawie zmiany porządku obrad XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 13:53:00 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Rymań w 2021r . XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 13:54:52 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 13:56:27 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymań na rok szkolny 2021/2022. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 13:57:44 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymań od 1 września 2021 roku. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:00:34 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymań. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:03:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:05:06 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego we wsi Bukowo. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:06:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:08:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Rymań. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:09:24 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:14:09 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:16:20 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2020 rok. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:19:33 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-10-28 14:12:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rymań na lata 2022 – 2024. XXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-10-28 14:15:05 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu. XXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-10-28 14:17:29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022r. XXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-10-28 14:19:15 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu. XXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-10-28 14:21:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2030. XXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-10-28 14:25:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r. XXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-11-25 14:25:30 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok XXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-11-25 14:27:51 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej XXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-11-25 14:28:53 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań XXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-11-25 14:31:48 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok XXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-11-25 14:33:26 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Rymań XXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-11-25 14:34:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości XXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-11-25 14:36:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Dębica nr 15. XXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-11-25 14:37:45 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rymań XXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-11-25 14:42:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2030 XXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-11-25 14:43:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r. XXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-12-21 13:48:04 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Gorawinie na remont i konserwację kościoła filialnego p.w. Chrystusa Króla w Drozdowie XXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-12-21 13:49:21 Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Rymań XXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-12-21 13:50:38 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej XXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-12-21 13:54:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r. XXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-12-21 13:55:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2030 XXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-12-21 14:00:25 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej XXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-12-21 14:02:34 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-12-21 14:04:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Rymań i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-12-21 14:18:09 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2022 XXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-12-21 14:22:14 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2022-2030 XXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-04-21 13:50:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 r. XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2022-04-21 13:52:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2022 - 2030 XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2022-04-21 13:57:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rymań w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" w okresie programowania 2021 – 2027 XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:00:16 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rymań do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:01:48 Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych. XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:03:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Dębica. XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:06:13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:12:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 r. XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:13:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2022 - 2030 XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:15:59 Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymań. XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 13:47:58 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 13:50:05 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 13:52:26 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 13:54:32 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 13:55:59 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 14:01:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 r. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 14:02:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2022 - 2030. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 14:04:41 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 14:07:33 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 14:09:40 Podjęcie uchwały w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-11-03 14:11:13 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rymań za I półrocze. XXXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:24:46 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:26:17 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie Gminy Rymań XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:28:39 Podjęcie uchwały w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:31:08 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki. XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:32:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Kinowo XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:33:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rzesznikowo XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:36:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:39:48 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:44:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 r. XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:45:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2023 - 2030 XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:47:05 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:10:30 w sprawie zmiany porządku obrad XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-03-16 13:35:30 w sprawie zmiany porządku obrad XXXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-03-16 13:53:31 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2023 roku XXXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-03-16 13:55:59 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XXXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-03-16 14:00:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 r. XXXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-03-16 14:01:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2023-2030 XXXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-03-16 14:04:53 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań XXXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-07-28 12:22:40 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. XXXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2023-07-28 12:31:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 r. XXXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2023-07-28 12:32:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2023-2030. XXXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za