Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rymań

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Krzysztof Sielicki

Krzysztof Sielicki

Radny

Okręg: 13, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 21.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Skarg, Wniosków i Petycji stała Nr II/4/18 członek
Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej stała Nr II/6/18 przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Rymań I Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-21 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-21 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Rymań I Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-21 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Rymań I Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-21 nad uchwałą w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rymań I Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rymań II Sesja Rady Gminy Rymań
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rymań II Sesja Rady Gminy Rymań
2018-11-28 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rymań II Sesja Rady Gminy Rymań
2018-11-28 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rymań II Sesja Rady Gminy Rymań
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rymań II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-11-28 nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rymań II Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:15:22 w sprawie zmiany porządku obrad III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:32:29 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:35:06 podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:37:28 podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:40:01 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Dębica III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:41:24 podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie Gminy Rymań III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:49:08 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026 III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 14:14:32 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2019 III Sesja Rady Gminy Rymań za
2018-12-20 13:45:34 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2018 rok III Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:35:13 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Rymaniu V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:36:57 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Dębicy V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:38:20 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Starninie V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:40:42 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Drozdowie V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:42:27 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Drozdowie V Sesja Rady Gminy Rymań wstrzymał się
2019-04-25 14:44:27 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Starninie V Sesja Rady Gminy Rymań wstrzymał się
2019-04-25 14:45:50 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:48:26 Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:50:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:52:27 Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:53:43 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:59:24 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026 V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 15:00:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 r V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 15:04:42 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 15:07:00 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 15:08:33 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 14:00:50 w sprawie zmiany porządku obrad V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 15:10:53 Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Rymań V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 15:12:28 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-04-25 15:13:30 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy V Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-09-19 13:29:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata. VIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-09-19 13:32:08 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rymań nieruchomości położonej w Gorawinie. VIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-09-19 13:33:06 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań związanych z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań. VIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-09-19 13:36:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2019-2026. VIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-09-19 13:37:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019r. VIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-09-19 13:40:27 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. VIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:09:18 Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:11:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Leszczyn IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:12:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:14:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Skrzydłowie IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:15:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:17:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:18:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:21:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:22:57 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:24:17 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej IX Sesja Rady Gminy Rymań wstrzymał się
2019-11-19 14:25:21 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:28:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019r IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:30:23 Podjęcie uchwały akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu IX Sesja Rady Gminy Rymań wstrzymał się
2019-11-19 14:31:56 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020r IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2019-11-19 14:33:31 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli IX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-01-23 14:12:27 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu XI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-01-23 14:14:57 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok XI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-01-23 14:17:26 Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody XI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-01-23 14:18:46 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Rymań XI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-01-23 14:20:32 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej XI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-01-23 14:21:38 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji XI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-01-23 14:22:39 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej XI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-01-23 14:23:45 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej XI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-01-23 14:25:09 Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2020 rok XI Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-02-13 14:56:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań XII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-02-13 14:57:54 Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-02-13 14:58:37 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-02-13 15:01:43 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Rymań XII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-03-12 13:54:09 w sprawie zmiany porządku obrad XIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-03-12 14:17:54 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki XIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-03-12 14:20:09 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2020 roku XIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-03-12 14:22:48 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020 - 2026 XIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-03-12 14:23:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 r. XIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-03-12 14:28:17 Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec działań podejmowanych przez prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu XIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-04-10 14:15:52 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020 - 2026. XIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:08:45 w sprawie zmiany porządku obrad XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:27:31 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Rymań XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:29:25 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:30:47 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:32:07 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:33:31 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:35:02 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rymań XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-06-16 12:38:27 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rymań. XV Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:23:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Gorawino XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:24:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:25:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Skrzydłowie XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:26:57 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:28:12 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:30:36 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2020-2026 XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:31:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 r. XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:34:59 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rymań XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:38:37 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rymań XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:41:02 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:43:27 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:48:13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na terenie gminy Rymań XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 14:50:05 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-10-12 13:49:47 w sprawie zmiany porządku obrad XVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 12:56:39 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020r. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 12:58:45 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 13:00:42 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 13:04:59 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 13:06:32 Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 13:16:10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. na lata 2021-2027. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-11-26 13:20:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 r. XIX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-12-21 13:48:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. XX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-12-21 14:03:50 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Rymań XX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-12-21 14:06:18 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej XX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-12-21 14:07:35 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań XX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-12-21 14:10:22 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2021 - 2028 XX Sesja Rady Gminy Rymań za
2020-12-21 14:19:43 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2021 XX Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:02:16 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Dębicy. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:07:30 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:08:54 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:10:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Starnin. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:11:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Gorawino i Starnin. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:14:16 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:15:58 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2021 roku. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-02-23 14:20:53 Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości. XXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 13:38:09 w sprawie zmiany porządku obrad XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 14:52:14 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 14:54:10 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 14:55:47 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Rymań XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 14:57:28 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Dębicy XXII Sesja Rady Gminy Rymań wstrzymał się
2021-05-14 15:00:10 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 15:12:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2028 XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 15:15:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-05-14 15:18:55 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rymań XXII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-06-15 13:35:12 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rymań do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji XXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2021-06-15 13:37:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2028 XXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2021-06-15 13:39:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 r. XXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2021-06-15 13:40:49 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 13:38:41 w sprawie zmiany porządku obrad XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 13:53:00 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Rymań w 2021r . XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 13:54:52 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 13:56:27 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymań na rok szkolny 2021/2022. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 13:57:44 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymań od 1 września 2021 roku. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:00:34 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymań. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:03:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:05:06 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego we wsi Bukowo. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:06:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:08:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Rymań. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:09:24 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:14:09 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:16:20 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2020 rok. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-07-08 14:19:33 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. XXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-10-28 14:12:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rymań na lata 2022 – 2024. XXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-10-28 14:15:05 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu. XXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-10-28 14:17:29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022r. XXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-10-28 14:19:15 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu. XXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-10-28 14:21:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2030. XXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-10-28 14:25:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r. XXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-12-21 13:48:04 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Gorawinie na remont i konserwację kościoła filialnego p.w. Chrystusa Króla w Drozdowie XXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-12-21 13:49:21 Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Rymań XXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-12-21 13:50:38 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej XXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-12-21 13:54:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021r. XXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-12-21 13:55:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2030 XXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-12-21 14:00:25 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej XXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-12-21 14:02:34 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-12-21 14:04:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Rymań i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-12-21 14:18:09 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2022 XXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2021-12-21 14:22:14 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2022-2030 XXVII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:30:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Drozdowo XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:32:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Dębica XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:33:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rzesznikowo XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:34:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:36:15 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Dębica nr 15 XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:38:54 Podjęcie w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:41:13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2022 roku XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:43:42 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:45:17 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022-2025 XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:47:24 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rymań XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:49:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 r. XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:50:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2022 - 2030 XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:53:03 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymań XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 15:54:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-03-28 14:28:05 w sprawie zmiany porządku obrad XXVIII Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-04-21 13:50:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 r. XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2022-04-21 13:52:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2022 - 2030 XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2022-04-21 13:57:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rymań w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" w okresie programowania 2021 – 2027 XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 12:31:18 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 12:33:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Drozdowo nr 9A i 9 B XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 12:34:27 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Dębicy XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 12:36:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 12:38:04 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo strażaka ratownika OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 12:39:56 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Rymań XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 12:42:15 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymań na rok szkolny 2022/2023 XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 12:44:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 12:47:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022r XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 12:48:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2022-2030 XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 13:07:29 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 13:12:04 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-06-27 13:15:24 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 XXX Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:00:16 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rymań do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:01:48 Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych. XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:03:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Dębica. XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:06:13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:12:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 r. XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:13:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2022 - 2030 XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-09-29 14:15:59 Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymań. XXXI Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-12-05 14:52:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 r. XXXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2022-12-05 14:53:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2022 – 2030 XXXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Rymań za
2022-12-19 13:50:01 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . XXXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-12-19 14:00:51 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2023. XXXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2022-12-19 14:02:11 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2023-2030. XXXIV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:24:46 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:26:17 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie Gminy Rymań XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:28:39 Podjęcie uchwały w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:31:08 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki. XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:32:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Kinowo XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:33:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rzesznikowo XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:36:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:39:48 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:44:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 r. XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:45:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2023 - 2030 XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:47:05 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-01-24 14:10:30 w sprawie zmiany porządku obrad XXXV Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-03-16 13:35:30 w sprawie zmiany porządku obrad XXXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-03-16 13:53:31 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2023 roku XXXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-03-16 13:55:59 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XXXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-03-16 14:00:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 r. XXXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-03-16 14:01:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2023-2030 XXXVI Sesja Rady Gminy Rymań za
2023-03-16 14:04:53 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań XXXVI Sesja Rady Gminy Rymań za