Przejdź do treści

II Sesja Rady Gminy Rymań

Data posiedzenia
27-05-2024, godz. 13:00
Miejsce posiedzenia
Sala konferencyjna Urzędu Gminy Rymań ; ul. Szkolna 7 ; 78 -125 Rymań

Porządek obrad

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 • 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3. Przedstawienie porządku obrad.
 • 4. Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.
 • 5. Trybuna obywatelska.
 • 6. Sprawozdanie z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Rymań na lata 2019 - 2023.
 • 7. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w miejscowości Drozdowo.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu.
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej.
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska.
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rymań.
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego lokalizację elektrowni wiatrowych na terenach położonych w obrębach Petrykozy, Jarkowo i Drozdowo.
 • 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Szczepana w Rymaniu na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dachu kościoła parafialnego p.w. św. Szczepana w Rymaniu.
 • 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Gorawinie na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dachu kościoła filialnego p.w. św. Antoniego Padewskiego w Starninie.
 • 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2024 r.
 • 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2024-2030.
 • 21. Wolne wnioski i informacje.
 • 22. Zakończenie sesji.